vandaglas privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van vandaglas b.v. (vandaglas) en de direct daarmee verbonden organisaties. vandaglas respecteert de privacy van iedereen die onze website bezoekt, ons een e-mail stuurt of reageert op onze interactieve advertenties. In deze privacyverklaring staat hoe vandaglas persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen die contact hebben met vandaglas met uitzondering van haar medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Vanzelfsprekend houden wij ons aan alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaan wij zorgvuldig te werk om uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 juni 2021.

1. DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN U DIE WE KUNNEN VERWERKEN

Hieronder leggen we uit welke van uw persoonsgegevens vandaglas kan verwerken.

Gegevens die u zelf heeft verstrekt, zoals:

 • uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
 • uw geslacht en geboortedatum;
 • informatie over koopgedrag zoals soort producten, hoeveelheden, prijzen, omzetten en aankoopdata;
 • gegevens die van u zijn verzameld in een telefoongesprek;
 • gegevens verzameld uit een e-mail van u;
 • betalingsdetails;
 • gegevens uit uw cv of over uw arbeidsverleden.

Gegevens die we hebben ontvangen via onze websites, nieuwsbrieven en e-mails:

 • informatie over het apparaat waarmee u onze website bezoekt;
 • uw surfgedrag op de website, zoals:
 • welke gegevens/welke webpagina’s van ons u heeft bekeken;
 • hoe u door de website navigeert;
 • of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen u klikt;
 • de data en tijden van uw bezoek aan de website;
 • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • uw browsertype en IP-adres;
 • uw internetprovider;
 • het internetadres van de website waarnaar wordt gelinkt;
 • de geolocatie;
 • de gegevens die u van de website hebt gedownload.

Gegevens die we hebben ontvangen uit andere bronnen, zoals via:

 • videobeelden (op de plaatsen waar we borden hebben geplaatst die verwijzen naar de aanwezigheid van beveiligingscamera’s);
 • gegevens die beschikbaar zijn uit openbare bronnen en kennelijk door u zijn gepubliceerd, zoals die op sociale media en commerciële websites;
 • gegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

2. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uw identiteit te verifiëren;
 • om onze dienstverlening (en de veiligheid van die diensten) te verbeteren, onder meer door controles uit te voeren;
 • om u te informeren over nieuws en ontwikkelingen bij vandaglas en over de producten en diensten van vandaglas;
 • om ons in staat te stellen onze diensten te evalueren, bestuderen en ontwikkelen;
 • om contact met u op te nemen voor nieuwsbrieven, als u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • voor interne kwaliteitsdoeleinden;
 • om onze websites te beheren, beveiligen, aanpassen en verbeteren;
 • voor marketing/commerciële doeleinden;
 • voor werving en selectie;
 • om te voldoen aan een aan vandaglas opgelegde wettelijke verplichting;
 • om contact met u op te kunnen nemen en eventuele door u gestelde vragen te kunnen beantwoorden;
 • om uw informatieverzoeken te behandelen en klachten af te handelen;
 • om diefstal, misbruik, vandalisme of ander crimineel gedrag te voorkomen;
 • voor educatieve doeleinden;
 • om ons in staat te stellen tevredenheidsonderzoeken uit te voeren.

3. REDENEN WAAROM WE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN

Op basis van de AVG moeten wij een reden hebben om persoonsgegevens te mogen gebruiken.

Wij hanteren de volgende redenen:

 • u heeft vandaglas uw uitdrukkelijke toestemming gegeven;
 • het gebruik is noodzakelijk om een ​​overeenkomst met u uit te voeren of aan te gaan;
 • het gebruik is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • in noodsituaties: het gebruik is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een ander te beschermen;
 • wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het gebruik, tenzij uw belang of het belang van een derde partij zwaarder weegt in functie van de privacy.

vandaglas kan zich beroepen op de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • de bescherming van uw veiligheid;
 • de bescherming van de veiligheid van onze klanten en/of anderen, evenals de beveiliging van de gebouwen en eigendommen van vandaglas;
 • kwaliteit en opleiding;
 • de bevordering van het IT-beheer en de verbetering van de beveiliging;
 • de analyse en verbetering van de diensten en inhoud van onze websites;
 • het leveren, verbeteren, aanpassen, ondersteunen, onderzoeken en analyseren van onze dienstverlening;
 • het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening;
 • communicatie met u en andere contacten van vandaglas;
 • het voorkomen en bestrijden van fraude, ongeoorloofd gebruik en overtreding van onze algemene voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteiten.

4. PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN MET DERDEN

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is omdat die derden werkzaamheden verrichten in opdracht van vandaglas en dan alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden. Indien een derde partij wordt ingeschakeld, zal vandaglas ervoor zorgen dat deze derde partij hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid handhaaft als wij.

vandaglas kan contractanten inschakelen uit de volgende categorieën:

 • IT management;
 • websitebeheer;
 • website hosting;
 • e-mail communicatie.

vandaglas blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. vandaglas sluit overeenkomsten met derden om te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn.

vandaglas kan, als gevolg van een fusie, overname of verkoop, van het geheel of een deel van haar organisatie, uw persoonsgegevens delen met een derde partij, zoals een potentiële koper of verkoper. Uiteraard informeren wij u hierover via e-mail en/of een duidelijk zichtbare melding op onze website en informeren wij u over uw rechten in een dergelijke situatie.

We gebruiken momenteel bepaalde tools van derden op onze website en kunnen in de toekomst aanvullende analysetools implementeren. Gegevens die worden verzameld als gevolg van ons gebruik van dergelijke tools, worden echter alleen intern gebruikt om de gebruikerservaring van onze website te verbeteren en voor onze eigen interne zakelijke doeleinden. Dergelijke gegevens kunnen, als ze al worden gedeeld met onze partners en adverteerders, alleen als geaggregeerde informatie en zoals anders gespecificeerd in deze privacyverklaring. Neem contact met ons op als u specifieke vragen heeft over ons gebruik van analyse- of andere analysetools.

Momenteel kunnen (i) andere partijen (bijv. externe advertentienetwerken en analyseproviders) in de loop van de tijd en op verschillende websites persoonlijke informatie verzamelen over uw online activiteiten wanneer u onze website of diensten gebruikt, en (ii) wij reageren niet op, of enige specifieke actie ondernemen in verband met de ontvangst van do-not-track-signalen of andere soortgelijke mechanismen met betrekking tot het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie over de online activiteiten van een individuele consument in de loop van de tijd en op websites of online diensten van derden.

5. PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE UNIE

Het kan soms nodig zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan derden die buiten de Europese Economische UNIE (‘EER’) zijn gevestigd. In overeenstemming met de AVG zal vandaglas uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER als:

 • de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau biedt; of
 • passende waarborgen worden geboden, u beschikt over afdwingbare rechten en u beschikt over effectieve rechtsmiddelen; of
 • de overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van uw contract met vandaglas; of
 • u heeft uitdrukkelijk ingestemd met de overdracht nadat u op de hoogte bent gesteld van de risico’s die een dergelijke overdracht met zich meebrengt; of
 • de doorgifte is noodzakelijk om gewichtige redenen van algemeen belang; of
 • de doorgifte is incidenteel en vereist zwaarwegende belangen van vandaglas en vandaglas heeft passende waarborgen getroffen en heeft de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

In situaties waarin vandaglas uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd blijven.

6. BEVEILIGING

vandaglas neemt de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus en voortdurend maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Wij hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot geautoriseerde personen, waarbij dit aantal zo klein mogelijk wordt gehouden;
 • deze persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligd datacenter;
 • alle medewerkers van vandaglas hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend, waarbij zij zich verbinden tot volledige vertrouwelijkheid van alle informatie (inclusief persoonsgegevens);
 • de elektronische verzending van persoonsgegevens vindt altijd plaats via een beveiligde verbinding;
 • de website is beveiligd via https;
 • wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen met derden worden gedeeld als wij met deze derde partijen passende beveiligingsmaatregelen zijn overeengekomen.

Bovendien zorgen vandaglas ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zijn ontworpen om uw privacybescherming te creëren. Bij het verstrekken van informatie en diensten werkend vandaglas standaard de ‘opt-in’: informatie van diensten alleen beschikbaar als je daar expliciet toestemming voor hebben. Dit kan bijvoorbeeld door een zuivere op de website aan te vinken.

7. UW RECHTEN

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, heeft u een aantal rechten, die hieronder worden uiteengezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen bij vandaglas of door een e-mail te sturen naar legal.privacy@vandaglas.com. vandaglas verifieert uw identiteit voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

vandaglas zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren. Uw verzoeken worden in principe elektronisch verwerkt, tenzij dit niet mogelijk is of u anders verzoekt. vandaglas brengt geen kosten in rekening voor de verwerking van voornoemde verzoeken, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn.

 • Toegang tot persoonsgegevens

U kunt ons te allen tijde vragen aan te geven welke (categorieën van) uw persoonsgegevens vandaglas verwerkt, voor welke doeleinden, uit welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd.

 • Persoonlijke gegevens wijzigen

Daarnaast kunt u te allen tijde contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren. Mocht vandaglas onverhoopt onjuiste persoonsgegevens over u hebben verwerkt en/of verstrekt, dan zal vandaglas dit onverwijld rechtzetten. Als vandaglas uw persoonsgegevens heeft gewijzigd, zal vandaglas u hiervan op de hoogte stellen. U kunt de persoonlijk identificeerbare informatie die aan uw account is gekoppeld bekijken en wijzigen door in te loggen op uw account en op de link “mijn profiel bewerken” te klikken.

 • Minimalisering van de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u het niet eens bent met de inhoud van de door vandaglas over u opgeslagen persoonsgegevens, kunt u een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te minimaliseren.

 • Toestemming intrekken

Ook kunt u de door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Na ontvangst van uw brief of e-mail staakt vandaglas de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 • Recht op overdracht van persoonsgegevens(recht op gegevensoverdraagbaarheid)

U kunt de door vandaglas over u opgeslagen persoonsgegevens opvragen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Na ontvangst van uw persoonsgegevens bent u vrij om deze gegevens over te dragen.

 • Recht op gegevenswissing(recht om te worden vergeten)

Indien u geen gebruik meer wilt maken van de diensten van vandaglas, kunt u een verzoek indienen tot verwijdering van al uw persoonsgegevens. Houd er echter rekening mee dat uw persoonlijke gegevens de basis vormen voor uw account en dat uw keuze om deze niet te delen of te verzamelen, zal resulteren in de verwijdering van uw account.

 • Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die vandaglas baseert op de gronden ‘gerechtvaardigd belang van vandaglas of een derde’ of ‘uitvoering van een taak van algemeen belang’. Indien vandaglas zich op deze gronden baseert, zal vandaglas haar belangen afwegen tegen uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u het recht om vandaglas te verlangen deze belangenafweging te herhalen.

 • Recht om een ​​klacht in te dienen / een rechtsmiddel in te zetten

Wij spannen ons in om samen met u te werken aan een eerlijke oplossing als u een klacht of probleem heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat wij u niet kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u ook de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een gerechtelijke procedure aan te spannen. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u door hier te klikken.

9. MINDERJARIGEN OP DE WEBSITE VAN VANDAGLAS

Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen bezoeken, verzamelen we geen persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zonder de toestemming van hun ouder/voogd. Dit betekent dat als je 16 jaar of jonger bent, je onze website alleen mag gebruiken onder toezicht van je ouder/voogd. vandaglas heeft niet de intentie om persoonlijke informatie te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Als een kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder de toestemming van een ouder of voogd, moet een ouder of voogd contact met ons opnemen via legal.privacy@vandaglas.com, als ze willen dat we redelijke inspanningen leveren om deze informatie uit onze bestanden te verwijderen .

10. COOKIES EN SOORTGELIJKE TOEPASSINGEN

vandaglas maakt op haar website gebruik van cookies en vergelijkbare applicaties. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om diensten te verlenen en ervoor te zorgen dat onze diensten goed werken. Hierdoor kan vandaglas zien hoe haar bezoekers de website gebruiken. Op deze manier kan vandaglas haar website aanpassen aan de voorkeuren van de gebruiker. Bij een volgend bezoek aan de website van vandaglas zullen deze cookies worden herkend.

Cookies

Onze website maakt gebruik van “cookie”-bestanden om informatie aan uw persoonlijke smaak aan te passen. Een cookie is een gegevenselement dat een website naar uw browser kan sturen, die informatie op uw computer kan opslaan. Wanneer u vervolgens terugkeert naar onze site of andere websites bezoekt, kan de informatie worden aangepast aan uw individuele voorkeuren. Het doel is om u tijd te besparen en u een meer betekenisvolle online ervaring te bieden. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van de harde schijf van uw computer wissen, alle cookies blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Raadpleeg de instructies van uw browser voor meer informatie over deze functies.

We gebruiken cookies en trackingtechnologieën op onze website. Functionaliteiten kunnen zijn:

u helpen bij uw navigatie;
het assisteren bij uw gebruik van onze producten, diensten en toepassingen;
assisteren bij onze promotie- en marketinginspanningen;
het verstrekken van inhoud van derden.

We classificeren onze cookies in de volgende categorieën:

Strikt noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van acties van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. u kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Prestatiecookies:
Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich over de site bewegen.

Functionele cookies:
Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we aan onze pagina’s hebben toegevoegd.

Doelgerichte cookies:
Deze cookies kunnen via onze site worden geplaatst door onze advertentiepartners. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een ​​profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen.

11. LINKS NAAR DERDEN

vandaglas kan relaties aangaan met gerenommeerde zakenpartners waardoor bezoekers van onze site rechtstreeks kunnen navigeren naar sites die door deze partners worden beheerd. We kiezen onze zakenpartners zorgvuldig. Vandaglas is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van websites van derden die aan deze site kunnen worden gekoppeld. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en houden geen sponsoring, goedkeuring of goedkeuring door vandaglas in van de inhoud, het beleid of de praktijken van dergelijke sites, noch van producten of diensten die via die site kunnen worden aangeboden. Zodra u de vandaglas-site via een dergelijke link heeft verlaten, dient u de toepasselijke privacyverklaring van de site van de derde partij te raadplegen.

 

11. LINKS NAAR DERDENa12. CONTACT / VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN

Onze contactgegevens zijn:

vandaglas b.v.
Meander 451,
6825 mb arnhem

+31(0)26 36 29 163
info@vandaglas.com

Wij hebben een privacyfunctionaris aangesteld die onder meer toezicht houdt op de juiste omgang met uw persoonsgegevens. Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door vandaglas, kunt u uiteraard contact opnemen met de privacyfunctionaris. De contactgegevens zijn: Michiel Bouman / legal.privacy@vandaglas.com.

We zijn er zeker van dat u ervoor zorgt dat uw persoonlijke gegevens volledig, correct en actueel zijn. Breng ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele wijzigingen of fouten in uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met de privacyfunctionaris.